स्वतः प्रकाशन को विवरण


सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम
केन्द्रको आ.ब. २०७४/७५ को क्रियाकलापहरु  (स्वतः प्रकाशन) को विवरण

Right to Information Magh-Chaitra, 2075.pdf Published Date: 2076/01/07

Right to Information kartik-paush, 2075.pdf  Published Date: 2075/10/15

Right to Information srawan-ashwin, 2075_TEPC.pdf

Right to Information 2074-75-v1_TEPC(1).pdf