केन्द्रका कार्यक्रमहरू


केन्द्रको आ.व.२०७७/७८ को स्विकृत कार्ययोजना सम्बन्धी विवरण-

TEPC Annual Programme 2077_78.pdf

केन्द्रको आ.व.२०७६/७७ को स्विकृत कार्ययोजना सम्बन्धी विवरण-

TEPC Workplan 2076_77.pdf

केन्द्रबाट आ व २०७६/७७ मा सन्चालन गरिने कार्यक्रम तथा वजेटकाे विवरण-

TEPC annual programme for fiscal year 2076-77.pdf