World Expo 2025 जापानको Request for Proposal (RFP)मा संशोधन सम्बन्धमा नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय

व्यापार तथा निकासी  प्रवर्द्धन केन्द्र

पुल्चोक, ललितपुर । 

 

World Expo 2025 जापानको Request for Proposal (RFP)मा संशोधन गरीएकोले देहायको लिङ्कमा रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा सूचित गरिन्छ । 

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/Ammended RFP Word Expo 2025.pdf