लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचनाव्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय वमोजमका पदहरुको खुला/समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा तपशिल वमोजिमको परीक्षा कार्यक्रम अनुसार देहाय वमोजिमको परीक्षा भवनहरुमा संचालन हुने व्यहोरा सम्वन्धित सवैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

TEPC_Exam_scheduling_2074-4-4.pdf