You are here: Home > Notice Board > रुद्राक्षको विरुवा खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

The page you're sending


The details you provide on This Page will not be used to send unsolicited e-mail, and will not be sold to a 3rd party.

रुद्राक्षको विरुवा खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचनानेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर

रुद्राक्षको विरुवा खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
-प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७५/२/८

यस केन्द्रको लागि तपशिल बमोजिमको रुद्राक्षको विरुवा खरिद गर्न पर्ने भएकोले इच्छुक फर्म/कम्पनी/नर्सरी/ आपूर्तिकर्ताहरुबाट यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र दरभाउपत्र खरिद गरी १६ औं दिन दिनको १२.00 वजे भित्र दर्ता गर्ने गरी केन्द्रको वेभसाइट www.tepc.gov.np र सूचना पाटीमा उल्लेख भए बमोजिमको शर्तहरु समेतको अधिनमा रहने गरी रितपूर्वकको सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको छ।

Notice for procurement of Plants of Rudraksha, Sunsari.pdf

Trade and Export Promotion Centre