You are here: Home > Notice Board > नेपाली निकासीयाेग्य विभिन्न सामानहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हनको दोस्रो सूचना

The page you're sending


The details you provide on This Page will not be used to send unsolicited e-mail, and will not be sold to a 3rd party.

नेपाली निकासीयाेग्य विभिन्न सामानहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हनको दोस्रो सूचनानेपाल सरकार
उद्याेग, वाणिज्य तथा अापूर्ति मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर ।

निकासी भईरहेको एवं निकासी सम्भावना रहेको विभिन्न सामानहरु खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हनको सूचना
(दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७५/१/१३)

Second Notice of Sealed Quotation for procurement of Nepali exportable goods.pdf

Trade and Export Promotion Centre