दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनानेपाल सरकार
वाणिज्य मन्त्रालय
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र
पुल्चोक, ललितपुर ।

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Approval of Sealed Quotation.pdf