Answers of querries of prebidding meeting on Horticlulture Exhibition 2019 and World Expo 2020केन्द्रको मिति 2075/04/13 को सूचना बमोजिम मिति 2075/05/01 मा आयोजित पूर्व प्रस्ताव छलफलमा प्राप्त भएका जिज्ञासाहरुको थप पुष्ट्याई
1. Anex कार्यालयबाट उपलब्ध गराईने ।
2. Construction Area out door रहेको ।