लिखित परीक्षा कार्यक्रमकाे सूचनाश्री लोक सेवा आयोग, सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्था महाशाखा, परीक्षा सञ्चालन शाखाबाट प्राप्त लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको पत्रानुसार यस केन्द्रको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार देहाय बमोजिमका पदहरुको खुला÷समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा तपशिल बमोजिमको परीक्षा कार्यक्रम अनुसार देहाय बमोजिमको परीक्षा भवनहरुमा संचालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

परिक्षा मिति सुचना(1).pdf'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),12)||'