Status of Nepal's Trade (Shrawan-Ashwin, 2079)


 नेपाल सरकार

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र

 

/projects/tepc/assets/upload/fck_upload/Status of Nepal's Trade (Shrawan-Ashwin, 2079).pdf

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/Trade Statistics (Shrawan to Ashwin, 2079).xls