Nepal's Foreign Trade Statistics (First Eight Month of FY 2079/80)


 नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र

 

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/Nepal Foreign Trade Statistics_Shrawan-Falgun.pdf

projects/tepc/assets/upload/fck_upload/Nepal Foreign Trade Statistic_Shrawn-falgunxls.xls