अान्तरिक दरखास्त फाराम


कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने अान्तरिक बढुवाको लागि दरखास्त फाराम िनम्नानुसार डाउनलाेड गर्न सकिन्छ ।

Internal Application Form.pdf