Foreign Trade Statistics of Nepal [First two months (Shrawan-Bhadra) of Fiscal Year 2074-75]


आ. व. २०७४/७५ को प्रथम दुइ महिना (श्रावण–भदाै) अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति

Foreign Trade of Nepal First two months of FY 2074-75.pdf