Foreign Trade Statistics of Nepal [First six months (Shrawan-Poush) of Fiscal Year 2074-75]


आ. व. २०७४/७५ को प्रथम छ महिना (श्रावण–पुष) अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति

Foreign Trade of Nepal First Six Months of 2074_75.pdf