Foreign Trade Statistics of Nepal [First four months (Shrawan-Kartik) of Fiscal Year 2074-75]


आ. व. २०७४/७५ को प्रथम चार महिना (श्रावण–कार्त्तिक) अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति

Foreign Trade Balance of Nepal First 4 months 2074_75.pdf