Foreign Trade Statistics of Nepal [First eleven months (Shrawan-Jeshtha) of Fiscal Year 2074-75]


आ. व. २०७४/७५ को प्रथम एघार महिना (श्रावण–जेष्ठ) अवधिको नेपालको वैदेशिक व्यापार वस्तुस्थिति

First eleven months 74_75.pdf